Rental osvetľovacej a filmovej techniky

Obchodné podmienky (nájomná zmluva)

Údaje prenajímateľa:

Filmarina s.r.o., so sídlom Klincová 2136/35 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 08, IČO: 53168411, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 146580/B DIČ: 2121293955, IČ DPH: SK2121293955

Údaje nájomcu:

Uvedené na výdajnom štítku.

Adresa odberného miesta:

Filmarina s.r.o.

Klincová 2136/35 821 08 Bratislava

Telefón: +421 915 948 796

Email: info@filmarina.sk

I. Predmet nájmu

1. Prenajímateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom alebo výhradným prenajímateľom všetkých prenajímaných vecí uvedených na výdajnom štítku.

2. Zmluvou o nájme veci sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi na dobu uvedenú na výdajnom štítku do užívania hnuteľné veci uvedené na výdajnom štítku a nájomca sa zaväzuje platiť za ne prenajímateľovi nájomné podľa platného cenníka, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

3. Prenajímateľ prehlasuje, že neexistujú žiadne právne ani faktické vady predmetu nájmu, ktoré by mohli byť prekážkou nájmu. Nájomná zmluva medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká prebratím objednanej techniky.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú špecifikovanú v zmluve o nájme. Zmluvné strany sú oprávnené nájomnú zmluvu vypovedať z dôvodu hrubého porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.

II. Nájomné a kaucia

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné podľa cien uvedených na tejto stránke, za každý deň trvania nájmu, ak nie je na výdajnom štítku uvedené inak.

2. Nájomca je na vyžiadanie povinný v deň vyzdvihnutia predmetu nájmu zložiť prenajímateľovi zálohu (kauciu) vo výške dohodnutej zmluvnými stranami, pre pokrytie prípadných vzniknutých škôd zavinených nájomcom. Je vypočítaná prenajímateľom na základe hodnoty objednaného tovaru (až do jej výšky), predchádzajúcej spolupráce, referencií nájomcu a jeho právneho statusu (freelancer / SZČO / s.r.o. / a.s.). Kaucia je použitá ako záloha pre uskutočnené plnenie za predmetné obdobie a ako čiastočná protihodnota zapožičané techniky. Po vrátení predmetu nájmu sa vracia plná výška kaucie. V prípade škody je využitá na uhradenie do plnej výšky prípadných nákladov na opravu predmetu nájmu.

III. Povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v dohodnutý deň a hodinu, podľa platnej objednávky uskutočnenej prostredníctvom e-mailu, alebo vytvorením objednávky na stránke www.FilmarinaRent.sk .

2. Prenajímateľ sa pri odovzdaní predmetu nájmu nájomcovi presvedčí, že predmet nájmu je spôsobilý na obvyklé užívanie.

3. Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou a iným zaobchádzaním s predmetom nájmu. Ani za škody spôsobené neúplným dodaním položiek predmetu nájmu, nakoľko je nájomca povinný tieto položky dôkladne skontrolovať pri preberaní.

IV. Povinnosti nájomcu

1. Nájomca nie je oprávnený poskytnúť predmet nájmu na užívanie tretej osobe, ani ho ďalej prenajať.

2. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu na účely, ku ktorým obvykle slúži.

3. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu mimo územia SR len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

4. Nájomca prevzatím predmetu nájmu súhlasí s tým, že za škody spôsobené na predmete nájmu počas doby nájmu nezodpovedá prenajímateľ. Nájomca preberá zodpovednosť za možné následky spojené s neodbornou manipuláciou a iným zaobchádzaním s predmetom nájmu.

5. Nájomca je uzrozumený so skutočnosťou, že prenajímateľ nezodpovedá za dáta uložené na záznamových zariadeniach. Prenajímateľ ďalej nezodpovedá za škody a náklady vzniknuté chybou alebo poruchou predmetu nájmu.

6. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade poškodenia predmetu nájmu prenajímateľa na túto skutočnosť bezodkladne upozorní a následne sa zaväzuje uhradiť všetky náklady na opravu predmetu nájmu v ich plnej výške (viac IV/13).

7. Po uplynutí doby nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v sídle prenajímateľa či inom dohodnutom mieste, najneskôr však v deň a hodinu uvedenú na výdajnom štítku. Nájomca sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu v rovnakom stave, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ako pri prevzatí predmetu nájmu od prenajímateľa. Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť škodu vzniknutú na predmete nájmu jeho opotrebovaním nad mieru obvyklú.

8. V prípade omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu je nájomca povinný naďalej pokrývať dohodnuté denné nájomné. Ďalej je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% dohodnutého denného nájomného a to za každý deň omeškania.

9. Nájomca zodpovedá od okamihu prevzatia predmetu nájmu od prenajímateľa za prípadné škody, zničenie a odcudzenie predmetu nájmu, a to až do doby vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.

10. Nájomca je povinný oznámiť akúkoľvek vadu predmetu nájmu bezodkladne prenajímateľovi. Na neskôr reklamované chyby nebude braný ohľad a nebude tiež možné nárokovať zľavy z nájomného.

11. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nájomcovi nedostatočným nabitím batérií predmetu nájmu.

12. Prenajímateľ ďalej nezodpovedá za škody spôsobené nájomcovi v dôsledku nefunkčnosti dodaných dátových, obrazových, alebo napájacích káblov, pretože tieto si má nájomca povinnosť prekontrolovať pri prevzatí predmetu nájmu od prenajímateľa podľa článku IV/14 tejto zmluvy.

13. Nájomca berie na vedomie, že v prípade poškodenia predmetu nájmu, ktoré má za následok čiastočnú, alebo úplnú nefunkčnosť predmetu nájmu, je povinný prenajímateľovi uhradiť peňažnú sumu vo výške zodpovedajúcej účelne vynaloženým nákladom, ktoré prenajímateľ musí vynaložiť pre uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu a ďalej ušlý zisk do maximálnej výšky nájomného za dobu, po ktorú predmet nájmu nebol v dispozícii prenajímateľa v súvislosti so škodovou udalosťou.

14. Nájomca je povinný prekontrolovať pri prevzatí stav, súčasti, príslušenstvo, prípadne absenciu položky predmetu nájmu. V prípade chýbajúcej položky, alebo akejkoľvek chyby predmetu nájmu je túto skutočnosť povinný okamžite pri prevzatí prenajímateľovi namietnuť. Pri nedodržaní tejto povinnosti stráca nájomca právo vadu predmetu nájmu namietať, ibaže ide o vadu skrytú a pri bežnej kontrole nezistiteľnú. Prenajímateľ nezodpovedá za škody vzniknuté absenciou položky predmetu nájmu, nakoľko si je nájomca povinný všetky položky skontrolovať pri preberaní. 

15. Nájomca je pri vrátení predmetu nájmu povinný zotrvať pri kontrole vrátenia položiek predmetu nájmu. Ak túto skutočnosť namietne, vyjadruje plnú dôveru prenajímateľovi pri kontrole vrátených položiek a súhlasí so spomínanými postupmi v prípade zistenia poškodenia predmetu nájmu.

16. Nájomca prehlasuje, že súhlasí s vyzdvihnutím a vrátením predmetu nájmu podľa vyplnených časov v objednávke. V skoršej dobe nie je možné zaručiť dostupnosť predmetu nájmu.

17. V prípade zrušenia alebo zmeny objednávky menej ako 24 hodín pred dohodnutým časom vyzdvihnutia súhlasí nájomca s uhradením storno poplatku vo výške jednodňového nájomného.

V. Ručenie nájomcu

V prípade, že je osoba nájomcu (osoba uzatvárajúca nájomnú zmluvu s prenajímateľom) odlišná od osoby, ktorej je fakturované nájomné, ručí nájomca prenajímateľovi za uhradenie splatného nájomného, ktoré ani po dodatočnej písomnej výzve nebolo uhradené.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Účastníci podpismi na výdajnom štítku prehlasujú, že si túto nájomnú zmluvu dôkladne prečítali, s obsahom súhlasia a že táto dohoda bola uzavretá podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

2. Podpismi na výdajnom štítku súhlasíme s týmito zmluvnými podmienkami.